CATÁLOGO GENERAL

Sabian Splash B8 10"
$ 2,267.00
$ 2,267.00
Sabian China Splash B8 10"
$ 2,104.50
$ 2,104.50
Sabian Splash XSR 10"
$ 2,033.14
$ 2,033.14
Sabian Splash AAX 10"
$ 2,810.20
$ 2,810.20
Sabian Aero Splash AAX 10"
$ 3,014.70
$ 3,014.70
Sabian Air Splash AAX 10"
$ 3,014.70
$ 3,014.70
Sabian Thin Crash B8 14"
$ 3,047.00
$ 3,047.00
Sabian Splash B8 12"
$ 1,537.01
$ 1,537.01
Sabian Splash AAX 8"
$ 2,657.21
$ 2,657.21
Sabian Aero Splash AAX 8"
$ 2,646.61
$ 2,646.61
Sabian Splash B8 8"
$ 1,762.59
$ 1,762.59
Sabian Hi Hats B8 14"
$ 5,815.99
$ 5,815.99
Sabian Hi Hats XSR 14"
$ 4,814.24
$ 4,814.24
Sabian Stage Crash AAX 16"
$ 4,487.05
$ 4,487.05
Sabian Thin Crash SBR 16"
$ 1,270.27
$ 1,270.27
Sabian Fast Crash XSR 14"
$ 2,442.12
$ 2,442.12