CATÁLOGO GENERAL

Sabian Splash B8 10"
$ 2,493.70
$ 2,493.70
Sabian China Splash B8 10"
$ 2,314.95
$ 2,314.95
Sabian Splash AAX 10"
$ 3,091.22
$ 3,091.22
AGOTADO
Sabian Splash B8 12"
$ 1,690.71
$ 1,690.71
Sabian Splash AAX 8"
$ 2,922.93
$ 2,922.93
Sabian Aero Splash AAX 8"
$ 2,911.27
$ 2,911.27
Sabian Splash B8 8"
$ 1,938.85
$ 1,938.85
Sabian Hi Hats XSR 14"
$ 5,295.66
$ 5,295.66
Sabian Stage Crash AAX 16"
$ 4,935.76
$ 4,935.76
AGOTADO
Sabian Thin Crash SBR 16"
$ 1,397.30
$ 1,397.30
Sabian Fast Crash XSR 14"
$ 2,686.33
$ 2,686.33
Sabian Fast Crash XSR 16"
$ 3,631.09
$ 3,631.09
Sabian China XSR 18"
$ 4,395.88
$ 4,395.88
Sabian Ride XSR 20"
$ 4,944.05
$ 4,944.05
Sabian Stage Ride AAX 20"
$ 6,780.27
$ 6,780.27